Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro klienty apartmánu RASL House.
Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí jednání mezi klientem a ubytovatelem, které není upraveno odchylně individuální smlouvou.

I.OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ

Objednat pobyt v našich zařízeních lze buďto písemnou formou (poštou, e-mailem nebo vyplněním a odesláním formuláře na našich webových stránkách) nebo telefonicky na čísle +420 732 153 696.

Objednávka pobytu je přijata písemným nebo ústním potvrzením oprávněné osoby ze strany naší společnosti.

Současně s potvrzením objednávky může být klientovi zaslána výzva k úhradě zálohy nebo zálohová faktura v adekvátní výši ceny pobytu splatná v termínu uvedeném na faktuře. V případě nedodržení uvedené splatnosti je klientovi zaslána druhá výzva k úhradě. V případě opětovného neuhrazení je tímto objednaný pobyt automaticky zrušen.

 

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu pobytu může klient uhradit při příjezdu v hotovosti nebo kreditní kartou. Ubytovatel přijímá nejvíce rozšířené typy kreditních karet.

Cenu pobytu může klient před příjezdem zaplatit bankovním převodem na bankovní účet.

Cenu pobytu může klient před příjezdem zaplatit pomocí online platební brány.

V cenách není zahrnut žádný poplatek (poplatek z pobytu, atd.), který je povinen klient zaplatit ubytovateli ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušné obce. Od placení těchto poplatků jsou osvobozeny osoby, o nichž stanoví právní předpis a příslušná vyhláška obce.

 

III. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání všech prostor, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat.

Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.

Uplynutím 3 měsíců od pobytu reklamační právo zaniká. V případě uplatnění reklamace během této lhůty je ubytovatel povinen reagovat do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, ve složitějších případech do 2 měsíců. Klient je povinen poskytnout ubytovateli součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, specifikovat důvody, eventuelně navrhnout způsob vyřízení, pokud se reklamace prokáže jako odůvodněná. Klient je povinen při uplatňování reklamace reklamaci řádně zdůvodnit, případně svá skutková tvrzení doložit a dodat příslušné doklady (smlouvu, doklad o zaplacení, atd.). Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby, případně, je-li to z povahy věci možné, v poskytnutí náhradní služby. Není-li možné poskytnout náhradní službu, vrátí ubytovatel cenu této služby klientovi. Klient nemá nárok na vrácení ceny služby, jestliže uplatní reklamaci až po využití služby.

Klient je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly poskytnutím služeb, které požadoval nad rámec ujednané ceny on sám a hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

Klient odpovídá ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou mu způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/jsou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jdou k tíži ubytovatele.

Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.

Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA, STORNOPOPLATKY

Klient má právo zrušit pobyt bez storno poplatku do 21 dní před nástupem. V případě stornování pobytu v kratší době, je povinen zaplatit storno poplatek, jak níže uvedeno:

21 -3 dní před příjezdem: 50 % z ceny stornovaného pobytu

méně než 3 dní před příjezdem 100 % z ceny stornovaného pobytu

Při předčasném odjezdu je účtován stornopoplatek ve výši 100% ze zbývající ceny.

Při pobytu ve svátečním termínu má klient právo zrušit pobyt bez storno poplatku do 21 dnů před nástupem. V případě stornování pobytu v kratší době je povinen zaplatit storno poplatek ve výši 50% z ceny stornovaného pobytu.

 

VI. ZMĚNY SLUŽEB

Nabízené služby v našich zařízeních se mohou v průběhu roku měnit. Klient je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb.

Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobyt) ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu. V případě, že se během pobytu mění sezona, bude vždy účtována cena dle příslušné sezony.

 

VII. SLEVY PRO POBYTY S DĚTMI

Dítě do 1 roku, které je ubytováno se dvěma dospělými osobami (bez nároku na lůžko, s možností dětské postýlky) má pobyt zdarma (při doprovodu dvou plně platících osob). V případě požadavku samostatného lůžka se na dítě vztahuje cena dle platného ceníku.

Jednotlivé cenové slevy nelze vzájemně kombinovat.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 6. 2020. Odchylky od těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem ujednány výlučně písemnou formou.

Předané osobní údaje klienta uvedené v jeho objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem, jehož předmětem je pobyt v našich zařízeních

RASL House, červen 2021